Nikko Yayoi Matsuri and Shrines 2009

Suiban-sha of Toshogu Shrine