Nikko Yayoi Matsuri and Shrines 2009

Yomei-Mon of Toshogu Shrine