Nikko Yayoi Matsuri and Shrines 2009

Ni-no-Torii of Toshogu Shrine