Nikko Yayoi Matsuri and Shrines 2009

Shinkyu-sha (Horse Stable) of Toshogu Shrine