Nikko Yayoi Matsuri and Shrines 2009

Ichi-no-Torii of Toshogu Shrine