Nikko Yayoi Matsuri and Shrines 2009

Shinkyo Bridge