Nikko Yayoi Matsuri and Shrines 2009

Suiban-Sha of Daiyuin Byo