Nikko Yayoi Matsuri and Shrines 2009

Jizo Statues at Kanman-ga-Fuchi