Tokyo 2013

Ueno - Shinobazu-no-ike
Ueno - Shinobazu-no-ike