Tokyo 2013

Yushima-Tenjin-Matsuri
Yushima-Tenjin-Matsuri