Tokyo 2013

Kanda Matsuri - Shooting Stall
Kanda Matsuri - Shooting Stall