Tokyo 2013

Kanda Matsuri - Women Omikoshi
Kanda Matsuri - Women Omikoshi