Tokyo 2013

Kanda Matsuri - Omikoshi at Akihabara
Kanda Matsuri - Omikoshi at Akihabara