Tokyo 2013

Kanda Matsuri - Akihabara
Kanda Matsuri - Akihabara